Regulamin przewozu pasażerów

Regulamin przewozu pasażerów na międzynarodowych marszrutach i trasach autobusowych

«TransTempo» Sр. z o.o. .

Administrator Twoich danych osobowych:
TTBUS Sp. Z OO z siedzibą w Polska, woj. Mazowieckie, miejsc. Warszawa, ul. Grojecka,nr 43, lok 1a, kod 02-031, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000670039, NIP: 7010676688, REGON: 366866517, prowadząca serwis pod adresem: transtempo.pl.

Podany poniżej Regulamin przewozu pasażerów na międzynarodowych marszrutach i trasach autobusowych został ułożony na podstawie i zgodnie z odpowiednim obowiązującym prawem, ogólnie przyjętymi i stosowanymi obyczjami miejscowymi i normami słusznego zachowania obowiązującymi na terytorium krajów, przez które przebiegają międzynarodowe marszruty i trasy autobusów rejsowych Przewoźnika i są wiążącymi dla Przewoźnika oraz Pasażera.

 1. Warunki kupowania biletów.

  1. Bilet jest dokumentem imiennym do przejazdu autobusem i nie może być przekazywany innej osobie, ważny jest do daty oraz godziny wyjazdu wpisanych na bilecie.

  2. Bilet jest Umową zawartą pomiędzy pasażerem a przewoźnikiem, na podstawie której pasażer ma prawo korzystania ze środka transportowego oraz związanych z nim usług wyłącznie w stosunku do podróży wskazanej na bilecie.

  3. Po dokonaniu opłaty za bilet pasażer potwierdza, że jest zapoznany z warunkami zakupu biletów oraz warunkami przewozu pasażerów na danym rejsie.

  4. Przy otrzymaniu biletu pasażer powinien natychmiast sprawdzić prawidłowość wskazanych na nim informacji, jak również sprawdzić czy odpowiada wartość biletu spłaconej kwocie. Reklamacje, które zostaną wysunięte później, nie będą uwzględniane.

  5. W wypadku niestawienia się pasażera na moment odjazdu autobusu z wyznaczonego na bilecie miejsca odjazdu oraz we wskazanym na bilecie czasie Umowa uważa się za rozwiązaną z inicjatywy pasażera, przewoźnik zaś pozostawia sobie prawo do ponownej sprzedaży jego miejsca w autobusie.

  6. Datę wyjazdu można zmieniać bezpłatnie 2 (dwa) razy. Wszystkie zmiany powinny być wpisane na bilecie i potwierdzone pieczątką firmy, która wpisywała zmiany. Zmiana daty wyjazdu możliwa jest tylko pod warunkiem istnienia wolnego miejsca w autobusie. Zmiana stacji odjazdu lub stacji przeznaczenia w ramach jednego rejsu dokonywana jest bezpłatnie + dopłata różnicy w cenie. Nadpłata nie jest zwracana.

  1. Przy zmianie daty wyjazdu pasażer powinien spłacić różnicę pomiędzy początkową a nową ceną biletu, jeżeli bilet na dzień przeniesienia kosztuje drożej. Jeżeli wartość biletu na przesuniętą datę jest niższa niż wartość biletu poprzedniego, wtedy różnica wartości pasażerowi nie jest zwracana.

  2. Fotokopia biletu nie jest uważana za dokument przejazdowy.

  3. Pasażer, który posiada nabyty bilet z datą wyjazdu „OPEN”, zobowiązany jest zarejestrować jego nie później niż na 72 godziny (cztery doby bez uwzględnienia dni wolnych) przed pożądaną datą wyjazdu.

1.10. bilet z datą wyjazdu „OPEN” jest ważny w ciągu 6 miesięcy odliczanych ode dnia jego nabycia.

1.11. W razie zgubienia biletu do odjazdu autobusu jest możiwe jego ponowne wydanie w miejscu nabycia pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty. Nie podlegają odnowieniu bilety z datą wyjazdu „OPEN”.

1.12. Pasażer, który nabył bilet elektroniczany w reżimie on-line (t.zw. e-ticket) jest zobowiązany do rozdrukowania tego biletu za pomocą drukarki w formacie papierowym w 3 egzemplarzach i okazać taki bilet w momencie wejścia do autobusu. W razie braku posiadania drukowanego na papierze biletu elektroniccznego Przewoźnik ma prawo do odmówienia dokonania przewozu bez prawa Pasażera do wymagania zapłaty odszkodowania. W razie wskazania błędnych danych albo danych nie odpowiadających rzeczywistemu stanu rzeczy w momencie nabycia biletu elektronicznego (e-ticket) Przewoźnik także ma prawo do odmówienia dokonania przewozu bez prawa Pasażera do wymagania zapłaty odszkodowania.

 1. Wymagania ogólne.

  1. Pasażer powinien stawić się na przystanku nie później niż 30 minut przed odjazdem autobusu. W wypadku spóźnienia odpowiedzialność ponosi pasażer.

2.2. Pasażer jest zobowiązany okazać do kontroli bilet jednocześnie z paszportem. W wypadku korzystania ze zniżki – z dokumentem, na podstawie którego udzielona jest zniżka. W razie braku posiadania dokumentu potwierdzającego umotywowanie stosowania zniżki Pasażer ma prawo do dokonania podróży tylko po uiszczeniu dopłaty standardowej (t.j. bez stosowania zniżki) wartości biletu.

2.3. Pasażer jest zobowiązany do zachowania biletu przy sobie do momentu zakończenia podróży.

  1. Pasażer musi natychmiast okazać bilet osobie upoważnionej do przeprowadzenia kontroli biletów na żądanie wspomnianej tu osoby.

  2. Pasażer musi posiadać ważny paszport zagraniczny i być zaznajomiony z normami i wymogami celnymi krajów, przez które biegnie trasa jego podróży.

  3. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą podróżować tylko pod opieką osób dorosłych.

  4. Dzieciom w wieku do 12 lat zabrania się zajmowanie miejsc na siedzeniach obok kierowców, to jest numery 1, 2, 3 i 4.

  5. Podczas zatrzymań i postojów pasażer powinien na czas wrócić do salonu autobusu zgodnie z godziną wyznaczoną przez kierowcę. Czas postoju autobusu jest podawany/ogłaszany przez kierowcę lub stewardessę. Po zakończeniu czasu postoju autobus kontynuuje podróż, spóżniony Pasażer zaś kontynuuje podróż samodzlielnie, bez prawa do odszkodowania strat poniesionych wskutek swojego spóżnienia.

  6. Przewoźnik nie odpowiada przed pasażerem za prawidłowość sporządzania oraz istnienie dokumentów, które udzielają prawa do przekroczenia granicy krajów, przez które biegnie trasa podróży.

  7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialnośś za naruszenie przez pasażera przepisów celnych lub emigracyjnych.

  8. W razie naruszenia przez pasażera warunków wizowych (ukończenie terminu ważności wizy, zastąpienie paszportu przez inny dokument itd.) przewoźnik pozostawia sobie prawo nie wykonywać przewóz pasażera. Rekompensata pieniężna za niewykorzystany bilet pasażerowi nie jest przewidywana.

  9. W wypadku, jeżeli pasażer nie przestrzega przepisów celnych i granicznych oraz będzie zatrzymany na granicy i to spowoduje opóźnienie rejsu, załoga ma prawo odjechać z granicy bez pasażera zgodnie z rozkładem autobusu i bez odszkodowania takiemu pasażerowi wartości przejazdu.

  10. Zgodnie z ustawą Ukrainy z dnia 07.04.2011р «O modyfikacji postanowień niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy dotyczących odpowiedzialności przewoźników dokonujących pasażerskich przewozów międzynarodowych», w razie dokonania pasażerskich przewozów międzynarodowych z  wykorzystaniem transportu samochodowego przewoźnik dokonujący transportu jest zobowiązany, przed rozpoczęciem przewozu, do weryfikacji posiadania, lecz nie ważności, przez pasażerów dokumentów pozwalających na dokonanie wjazdu na terytorium krajów zagranicznych, t.j. kraju przeznaczenia i krajów przez które przebiega trasa podróży, mając prawo do odmówienia dokonania podróży pasażerom, którzy nie okazali niezbędne dokumenty na jego żądanie. Podczas podróży międzynarodowej pasażer musi posiadać w odpowiedni sposób wydane dokumenty, niezbędne do wjazdu na terytorium kraju przeznaczenia, jak również krajów, przez które przebiega trasa podróży, okazując takie dokumenty przewoźnikowi na jego żądanie. W razie odmowy przewoźnika dokonać międzynarodowego przewozu pasażera, który na żądanie przewoźnika nie okazał dokumentów pozwalających na dokonanie wjazdu na terytorium krajów zagranicznych, t.j. kraju przeznaczenia i krajów, przez które przebiega trasa podróży, nie przewiduje się zobowiązanie przewoźnika do uiszczenia zapłaty odszkodowania na rzecz pasażera za ewentualnie powstałą w związku z taką odmową szkodę.

  11. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przewoźnik nie udziela informacji dotyczących pasażerów.

  12. Przewoźnik nie odpowiada za spóźnienia podczas ruchu oraz przybycie w niewłaściwym czasie do stacji docelowej, jeśli to się zdarzyło przez niezależne od niego okoliczności (w tym zatrzymanie podczas przekroczenia granic, warunki atmosferyczne, korki transportowe, działania organów państwowych, prace remontowe na drogach itd., działania samych pasażerów, którzy mieli wpływ na wykonanie danych okoliczności) oraz inne przyczyny (problemy techniczne, które wystąpiły w autobusie podczas podróży, którym firma-przewoźnik nie mogła zapobiec mimo wszystkich przedsięwziętych środków ostrożności).

2.16. Rozkład jazdy nie przewiduje czas na załatwienie formalności związanych z dokonaniem zakupów w sklepach Tax Free.

2.17. Przewoźnik ma prawo do dokonania zmian w rozkładzie jazdy, wykorzystania autobusów dodatkowych i zmiany miejsca przeznaczonego do siedzenia pasażera na pokładzie autobusu bez poprzedniej zgody pisemnej i bez zawiadomienia o tym pasażera.

2.18. W razie braku świadczenia przez przewoźnika usług serwisowych (obejmujących zwłaszcza wydawanie pasażerom ciepłych napojów,  lekkich posiłków, gazet, czsopism, pokaz filmów, usługi Wi-Fi, połączenie internetowe, 220V, poduszki, pledy, toaleta, kondycjonowanie powietrza i t.d.) pasażer nie ma prawa do odszkodowania.

2.19. Przewoźnik ma prawo do instalacji w pomieszczeniu pasażerskim środku transportowego (autobusu) systemu wideokontroli w celu zabezpieczenia całodobowego gwarantowania bezpieczeństwa pasażerów, zgodnie z Konwencją genewską Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu zjawisku terroryzmu międzynarodowemu i handlu ludźmi.

2.20. Przewoźnik ma prawo do:

— ograniczenia wykonywania lub zaprzestania/zawieszenia przewozu w razie wystąpienia klęski żywiołowej, epidemii, epizootii albo innej sytuacji nadzwyczajnej;

zaprzestania/zawieszenia ruchu środku transportowego (autobusu) w razie powstania zagrożenia życia i zdrowia pasażerów;

2.21.Wszystkie skargi pasażerów dotyczące świadczenia usług pasażerom podczas podróży przyjmują  się do rozpatrzenia pod warunkiem ich podania na piśmie w postaći wniosku/podania i rejestracji, dokonywanej przez pasażera w «Rejestrze skarg i propozycji», znajdującym się na pokładzie autobusu w ciągu jednego (1) miesiąca, następującego po dniu dokonania podróży lub rejsu. Do każdego wniosku reklamacyjnego obowiązkowo dodaje się bilet albo jego fotokopia wraz ze wszystkimi rachunkami, potwierdzającymi ewentualnie poniesione przez pasażera wydatki związane z przedstawieniem wniosku reklamacyjnego.

2.22. Termin przewidziany na udzielenie odpowiedzi na skargę, wniosek reklamacyjny i pretensję związane z wykonywaniem umowy przewozu wynosi nie więcej niż  30 dni, następujących po dniu otrzymania odpowiedniego wniosku reklamacyjnego. W razie przesłania wniosku reklamacyjnego do zagranicznych kompanii-partnerów okres/termin oczekiwania na odpowiedź może być przedłużony do 60 dni.

 1. Wsiadanie.

  1. Pasażer powinien przybyć na miejsce wsiadania nie mniej niż 30 minut przed odjazdem autobusu. Po oddaniu swojego bagażu do luku bagażowego pasażer musi okazać wszystkie niezbędne dokumenty oraz bagaż ręczny przedstawicielowi firmy, który z kolei pokaże miejsce, jakie będzie zajmował pasażer w autobusie. Miejsca wskazywane są tylko przez firmę-przewoźnika. Miejsca wskazane przez inną firmę nie są rzeczywiście przydzielonymi miejscami. Po zajęciu swojego miejsca prosimy pasażerów o niewychodzenie z autobusu, by nie przeszkadzać przeprowadzaniu wsiadania.

  2. Celem bezpieczeństwa firma nie pozwala na wejście do autobusu innym osobom oprócz samego pasażera, dlatego radzimy pożegnać się do momentu rozpoczęcia wsiadania.

 1. Zachowanie w autobusie.

  1. Bardzo prosimy Państwo o ostrożność przy korzystaniu z wyposażenia autobusu, a także o niedopuszczenie jego psucia. W przecimnym wypadku pasażer ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone pojazdowi.

  2. Podczas jazdy w salonie autobusu zabrania się palenie, spożywanie napojów alkoholowych oraz narkotyków. W wypadku niewykonania tych wymagań przewoźnik pozostawia sobie prawo wysadzić pasażera z rejsu bez odszkodowania pieniężnego.

  3. Załoga autobusu może odmówić przewozu pasażera znajdującego się w stanie nietrzeźwym, brudnej odzieży oraz w wypadku, jeżeli pasażer swoim zachowaniem zakłóca spokój innych pasażerów lub stwarza niebezpieczeństwo dla podróżujących.

  4. Celem bezpieczeństwa pasażerów podczas jazdy autobusu zabrania się chodzenie po salonie oraz stanie w przejściu autobusu.

4.5. W ciągu podróży nie wolno kłaść nogi na siedzenia, a także leżeć na siedzeniach lub na podłodze autobusu.

4.6. Jeżeli autobus jest wyposażony w paski bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany  do przypinania takich pasków i do ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Niedotrzymanie tego przepisu może pociągnąć za sobą wymierzenie kary pieniężnej bezpośrednio Pasażerowi.

  1. Aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków używanie wrzątku jest możliwe tylko za pozwoleniem kierowcy lub stewardessy i tylko podczas zatrzymania się/postoju pojazdu.

  2. Podczas jazdy proponujemy Państwu pokaz filmów oraz przesłuchiwanie muzyki. Prosimy odnosić się do różnorodności poglądów i smaków ze wzajemnym zrozumieniem.

  3. Śmieci należy spakowywać do worków osobistych i wyrzucać do pojemników na śmieci na przystankach.

  4. Podczas postoju autobusu, przed tym jak pozostawić swoje miejsce, prosimy przekonać się, że oparcie Państwa fotela ustawione jest w stanie pionowym, stołek jest zamknięty i została schowana podstawa pod stopy.

  5. Kategorycznie zabrania się odwracać uwagę kierowcy podczas jazdy.

  6. Pasażerowie naruszający przepisy zachowania w autobusie będą wysadzani bez odszkodowania wartości przejazdu.

 1. Zwrot pieniędy za niewykorzystaną podróż.

  1. Pieniądze za niewykorzystaną podróż zwraca się wyłącznie przez firmę, w której został kupiony bilet.

  2. Podstawą do zwrotu pieniędzy jest blankiet (bilet) ze wszystkimi kuponami do odrywania.

  3. Pieniądze za niewykorzystaną podróż powrotną nie są zwracane.

  4. Pasażer, który nie stawił się lub spóźnił się, nie ma prawa do zwrotu wartości biletu.

  5. Jeżeli pasażer rezygnuje z podróży, ma prawo do zwrotu wartości biletu z uwzględnieniem opłaty kasowej. Przy zwrocie biletu pobierana jest opłata następująca:

 • ponad 48 godzin przed odjazdem – 20% wartości biletu;

 • ponad 24 godziny, ale mniej niż 48 godzin przed odjazdem – 50% wartości biletu;

 • mniej niż 24 godziny, ale ponad 2 godziny przed odjazdem – 80% wartości biletu;

 • mniej niż 2 godziny przed odjazdem – 100% wartości biletu.

 1. Przewóz bagażu.

  1. Jeden pasażer ma prawo bezpłatnie przewieźć:

 • 1 (jedne) miejsce bagażu o wymiarach nie większych niż 60x40x40 cm, o wadze ogólnej do 25 kg. Jeśli bagaż jest większy niż 60x40x40 cm i waży ponad 25 kg., zostanie on przewieziony w wypadku wolnego miejsca w luku bagażowym oraz za dodatkową opłatą.

 • 1 (jedne) miejsce bagażu ręcznego o wadze do 5 kg. Za bagaż ręczny uważa się torba, która łatwo się przenosi i można ją umieścić w miejscu pod siedzeniem lub nad siedzeniem pasażera. Za bagaż ręczny w ciągu rejsu odpowiada pasażer. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialność za bagaż ręczny pasażera.

  1. Bagaż dodatkowy przwewożony jest w przypadku istnienia wolnego miejsca w luku bagażowym autobusu, za co pobierana jest odrębna opłata. Bagaż dodatkowy nie może przekraczać wymiary i wagę bagażu podstawowego.

6.3. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko za ten bagaż, który został przyjęty do przewozu, t.j. pasażerowi został wydany dokument (zawieszka bagażowa, nalepka i t.d.), potwierdzający przyjęcie bagażu.

6.4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialność za spowodowanie szkody kruchym i łamliwym przedmiotom, szybko psującym się produktom, nieprawidłowo zapakowanym, kosztownym (pieniądze, dokumenty, środki elektroniczne i techniczne i t.d.) przedmiotom przewożonym w sekcji bagażowej autobusu.

6.5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialność za niewielkie albo powierzchniowe uszkodzenie zarejestrowanego bagażu, przewożonego w sekcji bagażowej autobusu, zwłaszcza za złamane kółka i rączki, zgubione mocujące paski i drobne uszkodzenia, n.p. nacięcia, zadrapania, zatory albo plamy powstałe w wyniku amortyzacji zwyczajnej i wykorzystania podczas podróży.

  1. Nie przewozi się bagaż o wymiarach niegabarytowych (lodówki, telewizory, kanapy itp.).

  2. Rowery są przewożone w luku bagażowym w przypadku istnienia wolnego miejsca. Z roweru, który jest przewożony w taki sposób, należy zdjąć przednie koło i opakować go. Rower również musi być opakowany. Rozebrany i zapakowany rower uważa się za dwie jednostki bagażu. W razie przewozu roweru (w tym także już wcześniej używanego) jego posiadacz musi mieć dokument (czek lub inny podobny dokument) potwierdzający nabycie posiadanego przez niego roweru.

  3. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za zniszczony albo uszkodzony bagaż w luku bagażowym autobusu tylko wtedy, kiedy to się stało z winy przewoźnika, co jest udowodnione przez pasażera, ale nie więcej niż na kwotę 100 dolarów USA na osobę pod warunkiem przedstawienia wniosku nie później niż 10 dni od dnia wyjazdu autobusu.

  4. Przewóz bagażu, który grozi bezpieczeństwu lub zdrowiu innych pasażerów oraz może zaszkodzić inny bagaż albo środek transportowy, jest zabroniony.

  5. Przewoźnik nie odpowiada za zagubienie przez pasażera pieniędzy, biżuterii, paszportu, papierów wartościowych, rzeczy kolekcjonerskich, rzeczy mających wartość naukową oraz innych wartości, które nie znajdują się w luku bagażowym autobusu.

  6. Przewóz zwierząt jest możliwy jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia spółki — przewoźnika, pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej opłaty, przewidzianej za dokonanie takiego rodzaju przewozu. Jakiekolwiek zwierze o jakimkolwiek rozmiarze może być transportowane na podstawie nabycia odrębnego biletu, którego wartość jest obniżona o 50% (bez przydzielenia miejsca dla  zwierzęcia) lub o 20% (z przydzieleniem odrębnego miejsca dla zwierzęcia). Przewozu zwierząt  dokonuje się tylko w specjalnie przeznaczonym do takiego przewozu boksie (kontenerze, klatce i t.d.). Przewóz psów jest możliwy tylko pod warunkiem założenia psu odpowiedniego kagańca.

  7. Przewóz roślin lub bagażu niewymiarowego jest możliwy jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia spółki — przewoźnika, pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej opłaty dodatkowej.

  8. Pasażer, który w godziny szczytu (lipiec-sierpień, podczas świąt noworocznych od 15.12-15.01 i na dwa tygodnie przed świętami Wielkonocnymi) ma dużą ilość bagażu, którą nie można umieścić w luku bagażowym autobusu, rezygnuje z podróży, traci prawo do odszkowania wartości biletu. Radzimy przesyłać bagaż zawczasu, kiedy autobusy są mniej załadowane.

  9. Przewoźnik nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialność za przechowywanie zapomnianych w autobusie przedmiotów i bagażu. W miarę możliwości odnajdzione rzeczy są przekazywane do przedstawicielstwa lokalnego firmy-przewoźnika.

  10. Personel obsługujący autobus ma prawo w wypadku powstania wątpliwości, jak również w celu zapewnienia biezpieczeństwa podróży oraz wykonania przepisów celnych – zażądać od pasażera dokonanie przeglądu zawartości bagażu. W razie odmowy wykonania przez pasażera danego żądania personel autobusu ma prawo odmówić pasażerowi przewozu podejrzanego bagażu.

 1. W przypadku odwołania rejsu przez przewoźnika pasażer ma prawo na jeden z wariantów następujących.

  1. Na przejazd rejsem najbliższym przewoźnika lub jego partnera do miejsca przeznaczenia.

  2. Na zwrot wartości biletu za drogę, którą nie przejechał.

  3. W razie osiągnęcia wzajemnego porozumienia przewoźnik przewiezie pasażera swoim kosztem do stacji przeznaczenia rejsem najbliższym.